گواهینامه و مدارک ها

تندیس نوبل مدیریت

تندیس نوبل مدیریت

تندیس سازنده برتر در همایش ملی مشارکت در ساخت

تندیس سازنده برتر در همایش ملی مشارکت در ساخت

تندیس سرمایه گذار و کارآفرین برتر

تندیس سرمایه گذار و کارآفرین برتر

تندیس تخصصی مدیریت و رهبری کسب و کارهای چابک

تندیس تخصصی مدیریت و رهبری کسب و کارهای چابک

تندیس تخصصی بهترین مدیریت و رهبری کسب و کارهای چابک

تندیس تخصصی بهترین مدیریت و رهبری کسب و کارهای چابک

تندیس تجلیل از سرمایه گذار و کارآفرین برتر

تندیس تجلیل از سرمایه گذار و کارآفرین برتر

دریافت مدال بهترین مدیر

دریافت مدال بهترین مدیر

تقدیر نامه از ستاد برگزاری مراسم فرهنگی،مذهبی چونچنان

تقدیر نامه از ستاد برگزاری مراسم فرهنگی،مذهبی چونچنان

تقدیر نامه به عنوان واحد نمونه کارآفرینی و سرمایه گذاری از استاندار گیلان

تقدیر نامه به عنوان واحد نمونه کارآفرینی و سرمایه گذاری از استاندار گیلان

تقدیر نامه کارآفرینی و سرمایه گذاری از منطقه آزاد انزلی

تقدیر نامه کارآفرینی و سرمایه گذاری از منطقه آزاد انزلی

تقدیر نامه سازنده ی برتر  در همایش ملی مشارکت در شاخت

تقدیر نامه سازنده ی برتر در همایش ملی مشارکت در شاخت

گواهینامه DNW

گواهینامه DNW

گواهینامه نوبل مدیریت

گواهینامه نوبل مدیریت

گواهینامه TCS

گواهینامه TCS

گواهینامه HSE-MS

گواهینامه HSE-MS

گواهینامه STM

گواهینامه STM

مشاوره تلفنی