اعضای تیم مدرن سازه

مهندس رضا سلطانی نیا

مهندس رضا سلطانی نیا

مدیرعامل شرکت

مهندس رامتین سلطانی نیا

مهندس رامتین سلطانی نیا

مدیر اجرایی

مهندس ترکفر

مهندس ترکفر

واحد فروش

مهندس پیرخندان

مهندس پیرخندان

واحد فروش

سرکار خانم ندیری

سرکار خانم ندیری

واحد فروش

سرکار خانم بهره ور

سرکار خانم بهره ور

واحد مالی و حسابداری

سرکار خانم نوروزی

سرکار خانم نوروزی

واحد اداری

سرکار خانم خانجانی

سرکار خانم خانجانی

واحد منشی

مشاوره تلفنی